Cũng đành chịu

Quyên đi một người mà mình từng yêu thương, từng hy vọng thật khó khăn, dặn lòng quyên em đi mà không được cũng đành chịu.

Bình luận