Chú thích: Giao dịch giữa 2 bên thông qua hệ thống Chợ Nhạc là:

  • Người mua và Người bán.
  • Người đặt hàng và Người nhận dịch vụ.

Thanh toán như thế nào?

  • Việc thanh toán giữa người bán tác phẩm và người mua tác phẩm là việc 2 bên tự thỏa thuận và tự thanh toán.
  • Song, trong một số trường hợp có thể xảy ra do lừa đảo hay các hình thức gian lận khác. Thì bên người bán hoặc người mua có quyền yêu cầu bên còn lại thanh toán TRƯỚC qua Chợ Nhạc.
  • Thanh toán qua Chợ Nhạc là người mua tác phẩm( hoặc người đặt hàng) vào đúng bài đăng tác phẩm cần mua ( hoặc đặt hàng tác phẩm) và thực hiện các bước thanh toán theo hướng dẫn của hệ thống Chợ Nhạc.
  • Chợ Nhạc sẽ thanh toán tiền cho người bán (hoặc người nhận dịch vụ) khi hoàn thành các hợp đồng và có sự đồng ý của 2 bên mua và bán hoặc người đặt hàng và người nhận dịch vụ.