Chú thích: Giao dịch giữa 2 bên thông qua hệ thống Chợ Nhạc là:

  • Người mua và Người bán.
  • Người đặt hàng và Người nhận dịch vụ.

Thanh toán như thế nào?

  • Việc thanh toán giữa người bán tác phẩm và người mua tác phẩm là việc 2 bên tự thỏa thuận và tự thanh toán. Hoặc khi đơn hàng phát sinh người mua thanh toán qua Chợ Nhạc thì sau khi 2 bên ký hợp đồng, Chợ Nhạc sẽ chuyển khoản cho người bán.
  • Thanh toán qua Chợ Nhạc là người mua tác phẩm( hoặc người đặt hàng) vào đúng bài đăng tác phẩm cần mua ( hoặc đặt hàng tác phẩm) và thực hiện các bước thanh toán theo hướng dẫn của hệ thống Chợ Nhạc.
  • Chợ Nhạc sẽ thanh toán tiền cho người bán (hoặc người nhận dịch vụ) khi hoàn thành các hợp đồng và có sự đồng ý của 2 bên mua và bán hoặc người đặt hàng và người nhận dịch vụ Đặt Hàng Sáng Tác và Đặt Hàng Hòa Âm.