Cách Đăng Ký

Bấm chọn nút Register: Đăng Ký

Vui lòng điền thông tin như sau:

Username: Tên đăng nhập ( ví dụ: nguyenvana)

Email: Điền email của bạn (ví dụ: nguyenvana@gmail.com)

Password: Điền mật khẩu của bạn ( ví dụ: 123456789)

Repeat Password: Điền lại mật khẩu của bạn ( ví dụ: 123456789)

Cuối cùng bấm chọn nút Register để đăng ký.


Cách Đăng Nhập

Bấm chọn nút Sign In: Đăng nhập

Vui lòng điền thông tin như sau:

Username: Tên đăng nhập ( ví dụ: nguyenvana)

Password: Điền mật khẩu của bạn ( ví dụ: 123456789)

Cuối cùng bấm chọn nút Sign In để đăng nhập.