Hợp âm Lục bát tuổi 20

Thu [C] về gợi [F] nhớ thu [Am] xưa
Ngày [C] rời cố [Em] xứ trời thưa nắng [Am] vàng
Ra [C] đi khuất mấy dặm [Am] ngàn
Thềm xưa đành [C] để trăng vàng lạnh [G7] rơi.

Sớm [Am] nay thu [F] nhạt sắc [Am] trời
Ngoài [Em] hiên chiếc [F] lá buồn phơi ngậm [C] ngùi
Ta [Am] vừa sang tuổi hai [E] mươi
Đêm mơ cố [E7] xứ tàu [E] xuôi quê [Am] nhà

Mơ [Am] thời áo [Dm] trắng đã [Am] xa
Chút hương mùa [Am] cũ hẳn đà nhạt [E] phai
Tóc [Am] dài đã cắt ngang [E] vai
Lấy gì để [E7] hẹn một mai quay [Am] về

Quê [Dm] người mờ [F] mấy sơn [Am] khê
Sắc [E] hương giữ đến ngày về được [C] không
Sợ [Am] mai nhạt mất má [Am] hồng
Tìm trong cổ [D7] kính chẳng còn bóng [Am] xưa!

Nến [C] tàn bỏng [Dm] lệ buồn [Am] chưa!
Vừa hai mươi [C] tuổi đã thưa tiếng [Am] cười.
Lược [C] gương cũng [D7] vắng tay [Am] người
Cung đàn rơi [Am] lạnh ngậm ngùi vì [E] đâu
Ngoài [C] sân ướt [Dm] đẫm hạt [Am] ngâu
Mưa chi mưa [E7] mãi để sầu riêng [Am] ai.

Bình luận