Nốt nhạc là gì?

Các nốt nhạc cơ bản trên phím đàn gồm 7 nốt ( các phím trắng) được ký hiệu theo các chữ cái latin: C, D, E, F, G, A, B ứng với các nốt nhạc như: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

Các vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc khóa Sol và khóa Fa

Các loại hình nốt nhạc và số lượng phách tương ứng

Các tên nốt nhạc trên khuông nhạc ở khóa Sol

Bình luận