Gợi ý học tập môn Tự nhiên xã hội mô đun 3

Môn Tự nhiên xã hội mô đun 3

 1. Chương trình môn tự nhiên xã hội có những điểm gì khác biệt cơ bản so với chương trình hiện hành. TL phương pháp dạy học trong chương trình mới coi trọng phát huy tính tích cực của người học
 2. Tính mở của môn tự nhiên xã Hội theo chương trình mới được thể hiện ở điểm nào. TL một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa. chương trình mở rộng giới hạn quyền của giáo viên nhà trường địa phương trong triển khai thực hiện chương trình. cao quyền cho giáo viên nhà trường cơ hội để phát triển chương trình môn học sát hợp với điều kiện thực tế
 3. Chương trình môn tự nhiên và xã hội xây dựng dựa trên những quan điểm nào. TL tích hợp tri thức thuộc nhiều lĩnh vực tự nhiên xã hội và con người vào cùng một môn học. nội dung dạy học được cấu trúc theo chủ đề bao quát các lĩnh vực chủ yếu gần gũi về tự nhiên và xã hội

Coi trọng Tích cực hóa học sinh trong quá trình học tập

 1. phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. TLkhông ảnh hưởng vì chương trình mới được cấu trúc sắp xếp hợp lý vừa sức thuận lợi cho học sinh học tập theo hướng tìm tòi khám phá
 2. Chương trình môn tự nhiên xã hội được xây dựng dựa trên những quan điểm nào. TL tất cả các tri thức thuộc nhiều lĩnh vực tự nhiên xã hội và con người vào trong cùng một môn học.nội dung dạy học được cấu trúc theo chủ đề bao quát các lĩnh vực chủ yếu ở gần gũi về tự nhiên và xã hội. Coi trọng Tích cực quá học sinh trong quá trình học tập

1.ở lớp 3 chương trình môn tự nhiên xã hội không thay đổi về thời lượng điều này có gây khó khăn gì cho các giáo viên khi đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. TL không ảnh hưởng vì chương trình mới được cấu trúc sắp xếp học lý 10 sách thuận lợi cho học sinh học tập theo hướng tìm tòi khám phá

 1. Mức độ tích hợp của môn tự nhiên xã hội trong chương trình mới được giảm tải như thế nào. TLchương trình hiện hành năm 2000 có 3 chủ đề lớn khiến học sinh khó tiếp cần Thơ chương trình mới gồm 6 chủ đề thì học sinh được tiếp cận trực tiếp mang tính hệ thống
 2. Chương trình môn tự nhiên xã Hội mới có những điểm gì khác biệt cơ bản so

với chương trình hiện hành. TL .phương pháp dạy học trong chương trình mới coi trọng phát huy tính tích cực của người học.

 1. Tính mở của môn tự nhiên xã Hội theo chương trình mới được thể hiện ở điểm một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa.chương trình mở rộng giới hạn quyền của giáo viên nhà trường địa phương trong triển khai thực hiện chương trình.trao quyền cho giáo viên nhà trường cơ hội để phát triển chương trình môn học xác hợp với điều kiện thực tế
 2. Môn tự nhiên xã hội có vị trí như thế nào trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. TLlà môn học trang bị cho học sinh tri thức cơ bản gần gũi thiết thực về thế giới tự nhiên xã hội con người tạo cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn khoa học lịch sử địa lí ở tiểu học và các môn khoa học tự nhiên lịch sử và địa lý ở trung học cơ sở

8.nội dung nào trong chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 đã tin giảm hơn so với nội dung chương trình tự nhiên xã hội năm 2000. TLnội dung về đơn vị hành chính và các hoạt động văn hóa giáo dục y tế nông nghiệp công nghiệp ở tỉnh thành phố

 1. Vai trò của các thiết bị dạy học trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội là gì. Tl

Tất cả các phương án trên gồm để minh họa làm rõ kiến thức cho học sinh. Tạo hứng thú học tập cho học sinh. Là phương tiện để phát triển tư duy hình thành kiến thức cho học sinh

 1. Căn cứ nào để xác định mục tiêu nội dung và cách thức đánh giá của chương trình môn tự nhiên xã hội. TLdựa vào định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục tổng thể. Dựa vào mục tiêu yêu cầu cần đạt và nội dung của chương trình môn tự nhiên xã hội
 2. Yêu cầu cần đạt nào không phải là năng lực đặc thù của môn tự nhiên xã hội hướng năng lực nhận thức khoa học. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. Năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế cuộc sống
 3. Vai trò của các thiết bị dạy học trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội là gì. Tất cả phương án trên gồm để minh họa làm rõ kiến thức cho học sinh. Tạo hứng thú học tập cho học sinh. Là phương tiện để phát triển tư duy hình thành kiến thức cho học sinh

9.định hướng chung về phương pháp dạy học để hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội trong môn tự nhiên xã hội là gì. TLđọc tài liệu kiểm tra thí nghiệm thực hành. Chú chậm cho học sinh đọc tài liệu làm việc cá nhân. Chú trọng cho học sinh quan sát và làm việc cá nhân

8.nội dung nào trong chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 đã tin giản so với chương trình môn tự nhiên xã hội năm 2000. TLnội dung về đo đơn vị hành chính các hoạt động văn hóa giáo dục y tế nông nghiệp công nghiệp ở tỉnh thành phố

 1. Môn tự nhiên và xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhóm môn học nào cùng cấp tiểu học. TL môn khoa học lịch sử và địa lý
 2. Môn tự nhiên và xã hội có vị trí như thế nào trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. TL là môn học trang bị cho học sinh tri thức cơ bản gần gũi và thiết thực về thế giới tự nhiên xã hội và con người tạo cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn khoa học lịch sử và địa lí ở tiểu học học và các môn khoa học tự nhiên lịch sử và địa lý ở trung học cơ sở
 3. Nhà trường và giáo viên có thể thay đổi thứ tự của chủ đề 0. TLcó vì chương trình mở nên nhà trường và giáo viên có quyền thay đổi không chỉ thứ tự các chủ đề mà còn thay đổi thứ tự bài học trong từng chủ đề
 4. Để hình thành và phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh cần chú trọng đến phương pháp và hình thức dạy học nào. TLcần lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với mục tiêu nội dung đối tượng điều kiện thực tiễn. Chú trọng các phương pháp dạy học tích cực hóa học sinh. Tăng cường cơ hội để học sinh

Được thực hành thí nghiệm thảo luận trải nghiệm thực tiễn

 1. Yêu cầu cần đạt nào không phải là năng lực đặc thù mà môn tự nhiên xã hội hướng đến. TL năng lực nhận thức khoa học. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. Năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế cuộc sống.
 2. Chương trình môn tự nhiên xã hội có những điểm gì khác biệt cơ bản so với chương trình hiện hành. TL phương pháp dạy học trong chương trình mới coi trọng phát huy tính tích cực của người học
 3. Tính mở của môn tự nhiên xã Hội theo chương trình mới được thể hiện ở điểm nào. TL một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa. chương trình mở rộng giới hạn quyền của giáo viên nhà trường địa phương trong triển khai thực hiện chương trình. cao quyền cho giáo viên nhà trường cơ hội để phát triển chương trình môn học sát hợp với điều kiện thực tế
 4. Chương trình môn tự nhiên và xã hội xây dựng dựa trên những quan điểm nào. TL tích hợp tri thức thuộc nhiều lĩnh vực tự nhiên xã hội và con người vào cùng một môn học. nội dung dạy học được cấu trúc theo chủ đề bao quát các lĩnh vực chủ yếu gần gũi về tự nhiên và xã hội

Coi trọng Tích cực hóa học sinh trong quá trình học tập

 1. phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. TLkhông ảnh hưởng vì chương trình mới được cấu trúc sắp xếp hợp lý vừa sức thuận lợi cho học sinh học tập theo hướng tìm tòi khám phá
 2. Chương trình môn tự nhiên xã hội được xây dựng dựa trên những quan điểm nào. TL tất cả các tri thức thuộc nhiều lĩnh vực tự nhiên xã hội và con người vào trong cùng một môn học.nội dung dạy học được cấu trúc theo chủ đề bao quát các lĩnh vực chủ yếu ở gần gũi về tự nhiên và xã hội. Coi trọng Tích cực quá học sinh trong quá trình học tập

1.ở lớp 3 chương trình môn tự nhiên xã hội không thay đổi về thời lượng điều này có gây khó khăn gì cho các giáo viên khi đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. TL không ảnh hưởng vì chương trình mới được cấu trúc sắp xếp học lý 10 sách thuận lợi cho học sinh học tập theo hướng tìm tòi khám phá

 1. Mức độ tích hợp của môn tự nhiên xã hội trong chương trình mới được giảm tải như thế nào. TLchương trình hiện hành năm 2000 có 3 chủ đề lớn khiến học sinh khó tiếp cần Thơ chương trình mới gồm 6 chủ đề thì học sinh được tiếp cận trực tiếp mang tính hệ thống
 2. Chương trình môn tự nhiên xã Hội mới có những điểm gì khác biệt cơ bản so với chương trình hiện hành. TL .phương pháp dạy học trong chương trình mới coi trọng phát huy tính tích cực của người học.
 3. Tính mở của môn tự nhiên xã Hội theo chương trình mới được thể hiện ở điểm một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa.chương trình mở rộng giới hạn quyền của giáo viên nhà trường địa phương trong triển khai thực hiện chương trình.trao quyền cho giáo viên nhà trường cơ hội để phát triển chương trình môn học xác hợp với điều kiện thực tế
 4. Môn tự nhiên xã hội có vị trí như thế nào trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. TLlà môn học trang bị cho học sinh tri thức cơ bản gần gũi thiết thực về thế giới tự nhiên xã hội con người tạo cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn khoa học lịch sử địa lí ở tiểu học và các môn khoa học tự nhiên lịch sử và địa lý ở trung học cơ sở

8.nội dung nào trong chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 đã tin giảm hơn so với nội dung chương trình tự nhiên xã hội năm 2000. TLnội dung về đơn vị hành chính và các hoạt động văn hóa giáo dục y tế nông nghiệp công nghiệp ở tỉnh thành phố

 1. Vai trò của các thiết bị dạy học trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội là gì. Tl

Tất cả các phương án trên gồm để minh họa làm rõ kiến thức cho học sinh. Tạo hứng thú học tập cho học sinh. Là phương tiện để phát triển tư duy hình thành kiến thức cho học sinh

 1. Căn cứ nào để xác định mục tiêu nội dung và cách thức đánh giá của chương trình môn tự nhiên xã hội. TLdựa vào định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục tổng thể. Dựa vào mục tiêu yêu cầu cần đạt và nội dung của chương trình môn tự nhiên xã hội
 2. Yêu cầu cần đạt nào không phải là năng lực đặc thù của môn tự nhiên xã hội hướng năng lực nhận thức khoa học. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. Năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế cuộc sống
 3. Vai trò của các thiết bị dạy học trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội là gì. Tất cả phương án trên gồm để minh họa làm rõ kiến thức cho học sinh. Tạo hứng thú học tập cho học sinh. Là phương tiện để phát triển tư duy hình thành kiến thức cho học sinh

9.định hướng chung về phương pháp dạy học để hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội trong môn tự nhiên xã hội là gì. TLđọc tài liệu kiểm tra thí nghiệm thực hành. Chú chậm cho học sinh đọc tài liệu làm việc cá nhân. Chú trọng cho học sinh quan sát và làm việc cá nhân

8.nội dung nào trong chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 đã tin giản so với chương trình môn tự nhiên xã hội năm 2000. TLnội dung về đo đơn vị hành chính các hoạt động văn hóa giáo dục y tế nông nghiệp công nghiệp ở tỉnh thành phố

 1. Môn tự nhiên và xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhóm môn học nào cùng cấp tiểu học. TL môn khoa học lịch sử và địa lý
 2. Môn tự nhiên và xã hội có vị trí như thế nào trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. TL là môn học trang bị cho học sinh tri thức cơ bản gần gũi và thiết thực về thế giới tự nhiên xã hội và con người tạo cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn khoa học lịch sử và địa lí ở tiểu học học và các môn khoa học tự nhiên lịch sử và địa lý ở trung học cơ sở
 3. Nhà trường và giáo viên có thể thay đổi thứ tự của chủ đề 0. TLcó vì chương trình mở nên nhà trường và giáo viên có quyền thay đổi không chỉ thứ tự các chủ đề mà còn thay đổi thứ tự bài học trong từng chủ đề
 4. Để hình thành và phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh cần chú trọng đến phương pháp và hình thức dạy học nào. TLcần lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với mục tiêu nội dung đối tượng điều kiện thực tiễn. Chú trọng các phương pháp dạy học tích cực hóa học sinh. Tăng cường cơ hội để học sinh

Được thực hành thí nghiệm thảo luận trải nghiệm thực tiễn

 1. Yêu cầu cần đạt nào không phải là năng lực đặc thù mà môn tự nhiên xã hội hướng đến. TL năng lực nhận thức khoa học. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. Năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế cuộc sống
 2. Chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 có điểm khác biệt nào so với chương trình môn tự nhiên xã hội hiện hành. TLcác chủ đề được chia nhỏ hơn theo mối quan hệ của học sinh với nhà trường gia đình cộng đồng và môi trường tự nhiên
 3. Chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 có điểm khác biệt nào so với chương trình môn tự nhiên xã hội hiện hành. TLcác chủ đề được chia nhỏ hơn theo mối quan hệ của học sinh với nhà trường gia đình cộng đồng và môi trường tự nhiên
 4. Tỉ số lớp đông Có cản trở như thế nào trong việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. TL giáo viên có tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. Giáo viên khó theo dõi và đánh giá quá trình học tập của học sinh. Giáo viên phát triển khai dạy học phân hóa pháp với từng đối tượng học sinh
 5. Mức độ tích hợp của môn TNXH trong CT mới được giảm tải ntn. TL CT hiện hành 2000 có 3 chủ đề lớn HS khó tiếp cận hơn. CT mới gồm 6 chủ đề HS tiếp cận trực tiếp mang tính hệ thống.
 6. Chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 có điểm khác biệt nào so với chương trình môn tự nhiên xã hội hiện hành. TLcác chủ đề được chia nhỏ hơn theo mối quan hệ của học sinh với nhà trường gia đình cộng đồng và môi trường tự nhiên
 7. Chương trình môn tự nhiên xã hội 2018 có điểm khác biệt nào so với chương trình môn tự nhiên xã hội hiện hành. TLcác chủ đề được chia nhỏ hơn theo mối quan hệ của học sinh với nhà trường gia đình cộng đồng và môi trường tự nhiên
 8. Tỉ số lớp đông Có cản trở như thế nào trong việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. TL giáo viên có tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. Giáo viên khó theo dõi và đánh giá quá trình học tập của học sinh. Giáo viên phát triển khai dạy học phân hóa pháp với từng đối tượng học sinh
 9. Mức độ tích hợp của môn TNXH trong CT mới được giảm tải ntn. TL CT hiện hành 2000 có 3 chủ đề lớn HS khó tiếp cận hơn. CT mới gồm 6 chủ đề HS tiếp cận trực tiếp mang tính hệ thống.

KIẾN THỨC

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn TNXH

Câu 1. Phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học.

 1. Đúng

Câu 2. Phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành và phát triển các năng lực: Năng lực Giao tiếp và hợp tác

Câu 3. Ba thành phần của năng lực Khoa học môn Tự nhiên và Xã hội bao gồm:

 1. Nhận thức khoa học
 2. Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh
 3. Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học

Câu 4. Ba yêu cầu cần đạt về phẩm chất có nhiều cơ hội hình thành và phát triển trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

 1. Tình yêu con người, thiên nhiên
 2. Ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng
 3. Tinh thần trách nhiệm với môi trường sống.

Câu 5. Đâu không phải là những phẩm chất thể hiện qua môn Tự nhiên và Xã hội?

 1. Đi học đầy đủ, đúng giờ
 2. Sẵn sàng tha thứ cho những hành vi có lỗi của bạn

Câu 6. Định hướng chung về phương pháp dạy học phát triển năng lực Khoa học cho học sinh trong Chươngtrình môn Tự nhiên và Xã hội là:

 1. Tổ chức cho học sinh học thông qua quan sát
 2. Tổ chức cho HS học thông qua trải nghiệm
 3. Tổ chức cho HS học thông qua tương tác

Câu 7. Trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, đối tượng quan sát của học sinh bao gồm:

 1. Tranh ảnh, mẫu vật, mô hình
 2. Khung cảnh thực tế ở gia đình, lớp học, trường học, cộng đồng
 3. Cảnh quan thực tế cây cối, con vật xung quanh

Câu 8. Khi tổ chức các hoạt động học tập thông qua tương tác ở môn Tự nhiên và Xã hội, HS có cơ hội hình thành và phát triển các kĩ năng, năng lực:

 1. Giao tiếp và hợp tác
 2. Sự tự tin
 3. Diễn đạt và trình bày

Câu 9. Ba phương pháp có nhiều cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

 1. Phương pháp đóng vai
 2. Phương pháp dạy học tình huống
 3. Phương pháp thực hành

Câu 10. Nối ô chữ cột A với ô chữ cột B:

 1. Phương pháp Quan sát:………………..hết các cơ quan thị giác để thu thập thông tin. Sau đó học sinh phải xử lý thông tin đã tìm được để rút ra kết luận.
 2. Phương pháp hợp tác theo nhóm: Mọi thành viên trong nhóm đều được phân công trách nhiệm, hợp tác với nhau để giải quyết nhiệm vụ chung được giao.
 3. Phương pháp trò chơi: HS tìm hiểu vấn đề học tập hay thể nghiệm những kiến thức, hành động, chơi những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi
 4. Phương pháp…………..: HS được tổ chức học ở ngoài lớp học để tìm hiểu một vấn đề và sau đó xử lí các thông tin thu thập được để rút ra kết luận, nêu các giải pháp hoặc kiến nghị
 5. Phương pháp thực hành: HS được trực tiếp thao tác trên đối tượng nhằm giúp các em hiểu rõ và vận dụng lí thuyết vào thực hành, luyện tập, hình thành kĩ năng.

Câu 11. Sắp xếp các phương án sau theo thứ tự đúng các bước thực hiện phương pháp hợp tác theo nhóm

 1. Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn chung cả lớp
 2. Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
 3. Trình bày, thảo luận và tổng kết trước lớp

Câu 12. Sắp xếp các phương án sau theo thứ tự đúng các bước thực hiện phương pháp quan sát:

 1. Lựa chọn đối tượng quan sát
 2. Xác định mục đích quan sát
 3. Tổ chức và hướng dẫn quan sát
 4. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả quan sát

Câu 13. Sắp xếp các phương án sau theo thứ tự đúng các bước thực hiện phương pháp nặn bột?

 1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
 2. Quan niệm ban đầu và câu hỏi nghiên cứu
 3. Xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm
 4. Tiến hành thực nghiệm, tìm tòi nghiên cứu
 5. Kết luận và hệ thống hóa kiến thức

Câu 15. Kỹ thuật khăn trải bàn đòi hỏi mỗi cá nhân ghi lại các ý kiến của mình về một nội dung trước khi chia sẻ ý kiến trong nhóm lớn. Ý kiến của nhóm là ý kiến đã được tất cả các em nhất trí.

 1. đúng

Câu 16. Hai kĩ thuật dạy học có nhiều cơ hội phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội?

 1. Kĩ thuật khăn trải bản
 2. KT thuật mảnh ghép

Câu 17. Kĩ thuật dạy học có nhiều cơ hội phát triển tư duy sáng tạo và năng lực tự học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

 1. Kĩ thuật sơ đồ tư duy

Câu 18. Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng các bước của “Qui trình lựa chọn và xây dựng nội dung, phương pháp và kí thuật dạy học một chủ đề/bài học”

 1. Lựa chọn nội dung của bài học/chủ đề trong môn Tự nhiên và Xã hội
 2. Xác định những yêu câu cần đạt của bài học/chủ đề môn Tự nhiên và Xã hội
 3. Cụ thể hóa những biểu hiện của phẩm chất, năng lực cần hình thành trong bài học/chủ đề đó
 4. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng, phương tiện DH để tổ chức DH bài học/chủ đề đó
 5. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học

6 Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học

Câu 19. Sắp xếp theo thứ tự các bước của “Quy trình lựa chọn và xây dựng nội dung, phương pháp và kí thuật dạy học một chủ đề/bài học”

 1. Lựa chọn nội dung của bài học/chủ đề trong môn Tự nhiên và Xã hội
 2. Xác định những yêu câu cần đạt của bài học/chủ đề môn Tự nhiên và Xã hội
 3. Cụ thể hóa những biểu hiện của phẩm chất, năng lực cân hình thành trong bài học/chủ đề đó

6 Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học

 1. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng, phương tiện DH để tổ chức DH bài học/chủ đề đó

2 Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học

Câu 20. Chọn phương án điền vào chỗ (……) cho phù hợp để xác định những yếu tố cần căn cứ khi lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực trong môn Tự nhiên và Xã hội.

Thứ nhất, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của bài học về các phẩm chất, năng lực có thể hình thành cho HS đã được xác định.

Thứ hai, nội dung bài học được cụ thể hóa qua các hoạt động của HS

Thứ ba, năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh liên quan đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học được sử dụng.

Thứ tư, Thời lượng dành cho bài học đề gia công các phương pháp tương ứng cho phù hợp và hiệu quả.

Bình luận