Biểu Mẫu Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm.

  • Người bán tải mẫu hợp đồng và chỉnh sửa cho phù hợp theo sự thỏa thuận 2 bên.
  • Điền thông tin chính xác cũng như các thỏa thuận về giá cả tác phẩm cùng với thời gian sử dụng tác phẩm (nếu là độc quyền tác phẩm).
  • Tác phẩm được ký cho 1 lần sử dụng ( Nếu 1 đơn vị sử dụng cho nhiều ca sĩ thì cần thêm trong thỏa thuận hoặc ký thêm một hợp đồng khác cho mỗi lần sử dụng).
  • In ra 4 bản, người bán ký tên và gởi chuyển phát nhanh cho người mua ký tên 4 bản.
  • Người mua giữ 2 bản và gởi chuyển phát nhanh 2 bản cho người bán.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

Hôm nay, ngày………….tháng…………năm……………………………

Tại:……………………………………………………………………………………….

Ông (bà):………………………………………………………………………..

Là:…………………………………………………………………………………..

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp) (Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………….Fax:………………………………….

Và một bên là Ông (bà):…………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

(Giám đốc, Phó giám đốc…)

Đại diện cho bên sử dụng tác phẩm………………………………………(Sau đây được gọi là bên B)

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………….Fax:………………………………..

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B để sản xuất (Chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim, chương trình phát thanh, truyền hình) phát hành tại…………………………………..

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………….

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc)

Họ và tên tác giả:…………………………………………………………………………………..

Chủ sở hữu quyền tác giả:………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có)…………… cấp ngày……….

Số lượng sản xuất……………….. bản.

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho bên B trước ngày…….tháng……… năm……… tại địa điểm…………….

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bên B, bên B có thể chấm dứt hợp đồng.

Tải Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm


Biểu Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Tác Giả.

  • Đây là biểu mẫu dành cho người bán quyền tác giả tác phẩm cho cá nhân hay tổ chức để độc quyền tác phẩm trong một khoảng thời gian nào đó.
  • Người bán không bán thêm cho người mua nào khác trong khoảng thời gian hợp đồng.
  • Người bán chú ý đến thời gian sử dụng tác phẩm và giá tác phẩm trong hợp đồng này.
  • Người mua có thể ký thêm hợp đồng mới để gia hạn tác phẩm khi cần sử dụng lâu dài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ……………..

Tại………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………..

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:………………………………………………………………………….

(Tác giả, Chủ sở hữu quyền tác giả; Người thừa kế quyền tác giả; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm…………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………….……

Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại…………………….

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu……………………………………………..

Cấp ngày………tháng……….năm…………..tại…………………

Quốc tịch:………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Số điện thoại:………….Fax:……………..Email:…………………

Là chủ sở hữu quyền tác giả đối với (các) tác phẩm:………………….

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………..

Là:……………………………………………………………………..

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm……………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :……..……

Cấp ngày………..tháng……….năm…………..tại……………

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu…………………………………………..

Cấp ngày………tháng………..năm…………tại……………..

Quốc tịch:…………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………

Số điện thoại:……………..Fax:……………Email:…………..

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền: ……………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với tác phẩm dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT)

Tên tác phẩm:…………………………………………………

Loại hình:………………………………………………………

Tác giả:………………………………………………………….

Đã công bố/chưa công bố :………………………………..

(Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác các quyền tác giả đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao tác phẩm :…………………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao tác phẩm)

Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:………………………………….

Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở  hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

…………………………………………………

Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

Điều 7:Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực …….. .

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một  ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

bên A Ký tên (Ghi rõ họ tên và ký)bên B Ký tên (Ghi rõ họ tên và ký)

Tải Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Tác Giả

* Ghi chú: Biểu mẫu mang tính định hướng, quý khách hãy điều chỉnh cho phù hợp thực tế và thời điểm bán tác phẩm.